Luku

1. Johdanto

video_ikoniVideo (kesto: 2 min 23 s)

Tämä verkkokurssi käsittelee työhyvinvointia yrityksissä. Kurssin aikana opitaan

  • mitä työhyvinvointi tarkoittaa,
  • mistä osa-alueista työhyvinvointi koostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat,
  • miksi työhyvinvoinnista huolehtiminen on niin tärkeää ja
  • mitä työhyvinvoinnin parantamiseksi voi tehdä.

Kurssin tarkoituksena on käydä läpi yleisimpiä työhyvinvointiin liittyviä asioita, joihin työnantajan on kohtuullisen helppo vaikuttaa. Kurssilla myös tuodaan esille sellaisia asioita, jotka huonosti hoidettuina tai laiminlyötyinä heikentävät työhyvinvointia. Kurssilla esitetään käytännön vinkkejä, joiden avulla työhyvinvointia voidaan parantaa nopeastikin. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti työnantajille, mutta se soveltuu myös työntekijöille, jotka etsivät ratkaisuja joko oman tai työyhteisönsä hyvinvoinnin parantamiseen.

Työhyvinvointi tarkoittaa työntekijöiden subjektiivista kokemusta siitä, miten he voivat työpaikallaan ja työyhteisössään. Työhyvinvointiin liittyy sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi, jotka molemmat koostuvat monista eri tekijöistä. Vaikka työhyvinvointi mielletään helposti vain työelämään liittyväksi ilmiöksi, on muistettava, että yksilöiden kokemukseen omasta hyvinvoinnistaan vaikuttavat kaikki elämän osa-alueet eli myös työelämän ulkopuoliset asiat voivat vaikuttaa työhyvinvointiin. On hyvä muistaa, että koska työhyvinvointi on yksilön subjektiivinen kokemus, se voidaan kokea hyvinkin erilaiseksi saman työyhteisön sisällä. On kuitenkin olemassa tekijöitä, jotka vaikuttavat kaikkien hyvinvointiin samalla tavalla.

Työhyvinvoinnin kokonaisuus koostuu siis henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on usein helpompaa, koska ulkopuolisten on helpompi huomata siinä ilmenevät ongelmat. Fyysistä työhyvinvointia voidaan ylläpitää esimerkiksi huolehtimalla työturvallisuudesta ja ergonomiasta työpaikalla. Henkinen hyvinvointi työyhteisössä on yhtä tärkeää kuin fyysinenkin. Se kuitenkin koostuu monista eri tekijöistä ja siinä ilmenevät ongelmat ovat yleensä vaikeammin havaittavissa kuin fyysiseen hyvinvointiin liittyvät ongelmat. Henkiseen työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi työpaikan sosiaaliset suhteet, organisaatiokulttuuri ja yrityksen toimintatavat.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, sillä hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavampia ja suoriutuvat työtehtävistään yleensä paremmin kuin pahoinvoivat työntekijät. Työhyvinvoinnin hyväksi kokeminen sitouttaa osaajat työnantajaansa ja työyhteisöönsä ja auttaa heitä työskentelemään tehokkaammin. Sen lisäksi, että pahoinvointi työpaikalla haittaa työssä suoriutumista, se voi myös aiheuttaa tuntuvia kustannuksia työnantajalle esimerkiksi sairauspoissaolojen, sijaisuusjärjestelyjen ja uudelleenrekrytointien muodossa.

Työhyvinvoinnin parantamisen voi aloittaa pienistä asioista. Jos henkilöstön hyvinvoinnin tilasta ei ole tarkkaa tietoa, se kannattaa kartoittaa nyt. Työssä suoriutumiseen vaikuttavaa pahoinvointia voi olla olemassa, vaikka se ei heti näkyisi päällepäin. Hyvinvoinnin kartoittamiseen voi käyttää esimerkiksi työpaikalla toteutettavia henkilöstökyselyitä. Työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä käydään läpi tällä kurssilla ja sen parantamiseksi annetaan käytännön vinkkejä, jotka on helppo toteuttaa. Työhyvinvointi on kuitenkin todella laaja käsite eikä sitä ole mahdollista käsitellä tyhjentävästi yhden verkkokurssin aikana. Näin ollen työhyvinvointiin liittyy myös paljon asioita, joita ei käsitellä tällä kurssilla. Kurssia ei ole tarkoitettu lainsäädännölliseksi oppaaksi tai tyhjentäväksi vastaukseksi kaikkiin ongelmiin, mutta se antaa viitteitä siitä, missä ongelmia voi piillä ja mitä niille voi tehdä. Tervetuloa voimaan hyvin työssä!

KÄYTÄNNÖN VINKKI: Käytännön vinkit työhyvinvoinnin parantamiseen löytyvät jokaisesta kappaleesta tällaisesta laatikosta.